Inwerkingtreding nieuwe overheidsopdrachtenkader ‘klassieke sectoren’ op 30 juni 2017:

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ is op 9 mei 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. 

Zoals u allicht gekend is, heeft de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 tot doel de nieuwe richtlijn 2014/24/EU om te zetten in Belgisch recht in de klassieke sectoren.

Dit Koninklijk Besluit zorgt voor de uitvoering van titel 2 van de wet overheidsopdrachten en bevat eveneens de inwerkingtredingsbepalingen, voornamelijk voor de opdrachten in de klassieke sectoren.  Hierdoor treedt het nieuwe overheidsopdrachtenkader ‘klassieke sectoren’ op 30 juni 2017 in werking!

Het Koninklijk Besluit beoogt een vrij ingrijpende omvorming van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011. Bovendien zullen de uitvoeringsregels voor de concessieovereenkomsten voortaan in een afzonderlijk koninklijk besluit opgenomen worden, ter uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake de concessieovereenkomsten.

Het koninklijk besluit omvat onder meer een reeks nieuwe bepalingen op het vlak van elektronische communicatiemiddelen, procedures, enz.

Zoals dit reeds het geval was in de nieuwe wetten inzake de overheidsopdrachten en inzake de concessieovereenkomsten, werd de nieuwe terminologie van de Europese richtlijnen inzake benaming van de procedures in onderhavig ontwerp eveneens geëerbiedigd.

Tevens zijn een zeker aantal bepalingen overgenomen uit het bovenvermeld koninklijk besluit van 15 juli 2011. Andere bepalingen uit dit besluit komen dan weer niet meer voor in dit ontwerp omdat ze voortaan in de voormelde wetten zijn opgenomen.

Tenslotte voorziet dit Koninklijk Besluit in bepalingen voor de opdrachten van beperkte waarde en voor bepaalde opdrachten tot aanstelling van advocaten.

 

 

Nieuwsbrief

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.