Wijziging VCRO in de maak betreffende verkavelingsregels

In Vlaanderen worden open ruimtes steeds schaarser, terwijl factoren zoals bevolkingstoename en vergrijzing ertoe leiden dat er steeds meer nood is aan extra woonruimte. Een oplossing voor deze problematiek kan men volgens de Vlaamse Regering vinden in het efficiënter benutten van verkavelingen. Door het ruimtelijk rendement van bestaande gebouwen te verhogen wordt dus extra ruimte gecreëerd om te wonen, zonder open ruimtes aan te tasten.

Om dergelijk rendement te realiseren, zijn wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) noodzakelijk. Daarom heeft de Vlaamse Regering op 15 juli 2016 het voorontwerp goedgekeurd van het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving waarin onder andere de huidige verkavelingsregels uit de VCRO gewijzigd worden.

Concreet impliceert bovenstaande wijziging het volgende:

 1. De wijzigingsprocedure voor verkavelingen op initiatief van de eigenaar(s) wordt vereenvoudigd

  Tot op heden is de verkavelingswijziging vervat in art. 4.6.7 VCRO een omslachtige procedure. Enerzijds moet de aanvrager van de wijziging, alvorens zijn aanvraag in te dienen, alle kaveleigenaars op de hoogte brengen door middel van een aangetekend schrijven voor zover zij de aanvraag niet mede hebben ondertekend. Hierdoor is het mogelijk dat er bij de gemeente bezwaren worden ingediend nog vóór de gemeente een dossier van de aanvrager heeft ontvangen. Anderzijds moet de gemeente een openbaar onderzoek inrichten waarop zowel de andere kaveleigenaars als burgers buiten de verkaveling bezwaar kunnen indienen.
  Er vinden dus twee vormen van openbaarmaking plaats en bezwaren kunnen op evenveel manieren ingediend worden.

  Met het wijzigingsdecreet tracht de Vlaamse Regering de procedure sterk te vereenvoudigen.

  Enkel de gemeente zal in de toekomst nog instaan voor het verwittigen van de kaveleigenaars die geen aanvrager zijn en de eigenaars van percelen die buiten de verkaveling liggen maar die palen aan de kavels die het voorwerp uitmaken van de wijziging. De eigenaars van de aanpalende percelen worden verwittigd middels een aangetekend schrijven, terwijl in de andere gevallen een gewone brief volstaat.

 2. De herzienings- en opheffingsprocedure van verkavelingen op initiatief van het college van burgemeester en schepenen wordt vereenvoudigd

  Art. 4.6.6 VCRO voorziet in de mogelijkheid voor het college van burgemeester en schepenen om niet-vervallen verkavelingsvergunningen te herzien of op te heffen. Dit kan pas vanaf 15 jaar na de afgifte van de verkavelingsvergunning in laatste administratieve aanleg.
  De procedure voor dergelijke herziening of opheffing vereist, net zoals de eerder besproken wijzigingsprocedure, een voorafgaande kennisgeving en een openbaar onderzoek.

  De Vlaamse Regering heeft dan ook voorgesteld om deze procedure parallel te maken aan de wijzigingsprocedure voor verkavelingen op initiatief van de eigenaar(s). De gemeente moet een openbaar onderzoek inrichten en alle kaveleigenaars en eigenaars van aanpalende percelen worden aangeschreven. In deze procedure volstaat een kennisgeving via gewone brief, al mag de gemeente ook opteren voor een aangetekend schrijven.

 3. Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar vormen geen weigeringsgrond meer voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning

  Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen worden onder meer beoordeeld op basis van de weigeringsgronden opgenomen in art. 4.3.1 VCRO. Eén van deze weigeringsgronden vormen de ‘verkavelingsvoorschriften’.

  In het voorontwerp stelt de Vlaamse Regering dat in de toekomst enkel verkavelingsvoorschriften jonger dan 15 jaar nog een weigeringsgrond kunnen uitmaken. De oudere voorschriften en de daaraan verbonden procedurele voordelen blijven echter bestaan. Een uitzondering op deze nieuwe regeling vormen de verkavelingsvoorschriften met betrekking tot de openbare wegenis en het openbaar groen. Deze voorschriften vormen steeds een weigeringsgrond.

Het wijzigingsdecreet is momenteel nog niet van toepassing. Er worden nog adviezen ingewonnen, waarna het ontwerp goedgekeurd moet worden door het Vlaams Parlement.

Auteur : Evelyne Ruland

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nieuwsbrief

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.