Wijziging van de regelgeving inzake vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en melding van stedenbouwkundige handelingen bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016

Wanneer men een constructie wenst op te richten of bepaalde werken aan deze constructie wil uitvoeren, geldt als algemene regel dat men voorafgaand een vergunning dient te bekomen. Op deze algemene ‘vergunningsplicht’ gelden evenwel een aantal uitzonderingen. Het plaatsen van bepaalde constructies of het uitvoeren van bepaalde handelingen is ‘vrijgesteld’ van vergunningsplicht. Voor sommige constructies of handelingen geldt enkel een ‘meldingsplicht’.

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 met ingang van 29 september 2016 een aantal wijzigingen en versoepelingen doorgevoerd voor wat betreft :

  • de handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning
  • de stedenbouwkundige handelingen die gemeld kunnen worden
  • het toepassingsgebied van de gewestelijke verordening "hemelwater".

 

Hierna volgt een greep uit de belangrijkste wijzigingen op het vlak van vrijstelling van vergunning.

Een eerste wijziging bestaat erin dat in de toekomst niet langer een vergunning vereist is voor het plaatsen van toegangspoorten, pijlers en dergelijke. Ook open afsluitingen tot een hoogte van twee meter, en dit zelfs buiten een straal van 30 meter van de woning of een gebouw zijn niet langer vergunningsplichtig.


Vervolgens wordt verduidelijkt dat de reeds bestaande vrijstelling van vergunningsplicht voor de plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur bij woningen geldt voor zover de som van de oppervlakte van de nieuwe niet-overdekte constructies en de bestaande niet-overdekte constructies in de zijtuin en de achtertuin van de woning samen 80 vierkante meter niet overschrijdt.

Voor het plaatsen van constructies zoals ventilatiebuizen, airco’s, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen bij woningen en gebouwen is evenmin nog langer een vergunning nodig, op voorwaarde dat deze niet meer dan drie meter boven de nok van de woning uitsteken.

De Vlaamse overheid ondersteunt en moedigt het gebruik van elektrische wagens aan.  Aangezien de batterij van dergelijke wagens op geregelde tijdstippen moet worden opgeladen geldt in de toekomst een vrijstelling van vergunning voor het plaatsen van oplaadpalen voor wagens op privé terrein. De plaatsing van dergelijke oplaadpalen op openbaar domein was reeds vrijgesteld van vergunning aangezien het kan worden beschouwd als een aanhorigheid van het openbaar wegdomein.

Om de recyclage van afval te stimuleren wordt het plaatsen van glasbollen, kledingcontainers en andere boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval bij gebouwen niet langer vergunningsplichtig. Voor de plaatsing ervan op privé-gebied, bij woningen, geldt de beperking dat de gezamenlijke oppervlakte kleiner moet zijn dan tien vierkante meter. Voor de selectieve verzameling en ophaling van afval op openbaar domein geldt een beperking in oppervlakte van maximaal 20 vierkante meter.

Daarnaast zijn er ook een aantal belangrijke wijzigingen van toepassing voor gebouwen en constructies die zich bevinden in industriegebied.

In bepaalde gevallen kunnen op industriegebied constructies (zijnde geen gebouwen of verhardingen), verhardingen tot maximaal 200 vierkante meter en nieuwe gebouwen bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte industriële gebouwen zonder voorafgaande vergunning worden opgericht.

De opgelegde maximale oppervlakten, liggingsvoorwaarden, afstandsgrenzen en hoogtes moeten garanderen dat enkel stedenbouwkundig verantwoorde gebouwen op een snelle en vereenvoudigde wijze bijkomend kunnen worden opgericht.

 

Ook voor de agrarische sector werd in soepelere regels voorzien.

Thans geldt er reeds een vrijstelling van vergunningsplicht voor hagelnetten, antivogelnetten, plastiektunnels, constructies ter ondersteuning van de gewassen , windschermen…voor zover zij na de oogst worden verwijderd. Deze bestaande vrijstelling levert evenwel problemen op bij constructies zoals hagelnetten, die het hele jaar door blijven staan. In de toekomst worden constructies die dienen voor de teelt of bescherming van landbouwgewassen met een maximale hoogte van 3,5 meter of tot maximaal 1,5 meter boven de teelt, vrijgesteld van vergunning, voor zover de constructies niet zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of effectief overstromingsgevoelig gebied en het hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt of op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem kan infiltreren.

Een vrijstelling is evenwel uitgesloten voor hagelkanonnen, glasconstructies en gebouwen die een belangrijke ruimtelijke impact hebben.

De toegelaten oppervlakte voor het plaatsen van schuilhokken zonder vergunning wordt verdubbeld van 20 tot 40 m2. Als voorwaarde geldt dat de schuilhokken houten wanden hebben, een maximale hoogte hebben van drie meter en minstens één zijde volledig open is. De maximale oppervlakte van veertig vierkante meter geldt per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom.

In agrarisch gebied is het plaatsen van sleufsilo’s niet langer vergunningsplichtig op voorwaarde dat ze worden opgericht binnen een straal van vijftig meter van het gebouwencomplex van het landbouwbedrijf en er geen afvoer wordt voorzien naar de openbare riolering.

Ook de seizoensgebonden opslag van met folie afgedekte groenvoeders op velden buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied kan in de toekomst zonder vergunning.

Ook hier wordt een vrijstelling voor allerhande constructies voorzien, analoog aan de vrijstelling in industriegebied. Het mag echter niet gaan om gebouwen of verhardingen, waarvoor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en de watertoets zich bij de aanvraag opdringen. Het moet bovendien gaan om beroepslandbouw en om constructies in functie van deze beroepslandbouw. Constructies in functie van nevenactiviteiten zoals hoeveverkoop, kinderboerderij, hoeverecreatie en dergelijke, worden niet vrijgesteld.

Tot slot moet worden opgemerkt dat ook het vellen van hoogstammige bomen in welbepaalde gevallen van vergunning zal worden vrijgesteld.

De hierboven opgesomde wijzigingen vormen slechts een greep uit het grote geheel van wijzigingen. Daarnaast moeten vaak ook een aantal voorwaarden worden vervuld om in aanmerking te kunnen komen voor de gestelde vrijstelling. Wilt u meer weten ? Onze specialisten geven u graag tekst en uitleg.

 

 

Nieuwsbrief

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.