Zuiver concurrentieduel kan niet worden uitgevochten voor deputatie of Raad voor Vergunningsbetwistingen

Mr. Annelies Maes in de JURISTENKRANT: In twee arresten van 23 november 2017 bevestigt de Raad van State in cassatieberoep dat een zuiver commercieel nadeel, dat niet rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door hinder of nadelen van stedenbouwkundige aard ten gevolge van een vergunningsbeslissing, geen toegang verschaft tot de beroepsprocedure bij de deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Tegelijkertijd bevestigt de Raad van State minstens impliciet dat ook een 'procedureel' belang in hoofde van de administratieve beroepsindiener wiens beroep als onontvankelijk wordt afgewezen, niet langer onvoorwaardelijk geldt. Ook dan blijft het de taak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om te onderzoeken of de derde getuigt van het vereiste belang om de annulatievordering in te stellen. A. MAES, "Deur blijft dicht voor handelaar met zuiver commercieel belang die bouwvergunning betwist" in De Juristenkrant, nr. 360, 20 december 2017.