Omgevingsvergunning sinds 23 februari ’17

VILLA JURIS Advocaten is al jaren gespecialiseerd in alle aspecten van ruimtelijke ordening, vergunningen en de betwisting daarvan, bouw en renovatie, bouwschade en het beheer van gebouwen.

Daarom werd vorig jaar Michiel BOODTS, Adjunct-Kabinetschef Ruimtelijke Ordening bij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke SCHAUVLIEGE uitgenodigd om de op til zijnde omgevingsvergunning reeds te kaderen.

Nu de nieuwe regelgeving in werking is getreden, dreigt de nog niet op punt staande software de spelbreker te worden.

Sinds 23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Het toepassingsgebied

De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij een milieuvergunning én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Ook voor de op zich staande aanvragen tot milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning dan wel verkavelingsvergunning, worden de procedurele spelregels gewijzigd.

De regelgeving

De ‘procedure’ voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit, waarbij zoveel mogelijk aansluiting werd gezocht bij de op heden reeds bekende procedures voor milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen. Waar deze van elkaar afwijken, werd een keuze gemaakt voor de regels uit de ene of de andere sector. In casu bestaan er twee soorten procedures, te weten de  ‘gewone’ procedure mét openbaar onderzoek en de ‘vereenvoudigde’ procedure zonder openbaar onderzoek over de aanvraag.

Inhoudelijke beoordelingsregels blijven voor de beide sectoren afzonderlijk geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) enerzijds en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II anderzijds. Het milieuvergunningsdecreet en Vlarem I bevatten bijna uitsluitend procedureregels en verdwijnen dan ook met de komst van de omgevingsvergunning.  

Naar een digitale behandeling van aanvragen

Naast de wijziging van de procedurele spelregels zullen de aanvragen voortaan ook digitaal moeten worden ingediend. Omvangrijke papieren dossiers behoren dan ook weldra tot het verleden. Probleem is evenwel dat niet alle softwareleveranciers reeds een ‘eindversie’ beschikbaar hebben van het programma dat de vergunningverlenende overheden moet toelaten om de digitaal ingediende dossiers ook digitaal te laten verwerken. Éen en ander is het gevolg van de laatste bijsturingen van de regelgeving, die recent gebeurden. Gemeenten die nog niet klaar waren met het digitaal omgevingsloket konden om uitstel vragen tot 1 juni 2017. Alle Limburgse steden en gemeenten hebben om uitstel gevraagd, behalve de gemeente Dilsen-Stokkem.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, of wenst u een bijkomende toelichting over het in werking treden van de Omgevingsvergunning ?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/ 25 20 20.