Overheidsopdrachten - KB uitvoering BS 27.06.2017

1.- Nadat op 9 mei 2017 het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de de klassieke sectoren werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad – waarbij de inwerkingtreding ervan (evenals van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016) werd gelegd op 30 juni 2017 – was het wachten op de volgende stappen in het uitvoeringsverhaal.

2.- Vrijdag 23 juni 2017 werd het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren (of ook gekend als de nutssectoren) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
De opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten worden zodoende in een afzonderlijk Koninklijk Besluit ondergebracht waarvoor een iets afwijkende regelgeving geldt.
Verder legt artikel 131 van dit besluit de inwerkingtreding van het besluit eveneens vast op 30 juni 2017.

3.- Op 27 juni 2017 werd het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten gepubliceerd.

4.- In het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2017 werd het Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten gepubliceerd.
Naast de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering is aldus tevens het wettelijk kader van de concessieovereenkomsten op 30 juni 2017 in werking getreden.

Als gespecialiseerd advocatenkantoor in de wetgeving overheidsopdrachten is VILLA JURIS steeds bereid om u verdere informatie te bezorgen met betrekking tot bovenvermelde nieuwe wetgeving.